Parc Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja

El Parc Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja pot considerar-se el vèrtex d’un ampli corredor natural que travessa la regió i que s’estén per l’oest al llarg de la Sierra de San Pedro i continua a través de la Sierra de Montánchez i el massís de Villuercas per l’est. Cornalvo s’integra en aquest espai, essent el pont d’unió entre ambdues àrees i a la vegada el límit més meridional de l’esmentat corredor.

Es tracta d’una àrea amb suaus relleus que únicament es veuen interromputs  per les alineacions muntanyenques de Sierra Bermeja i Sierra del Moro, que conformen el límit sud de l’espai. El riu Aljucén, junt amb els rierols del Muelas i de la Fresneda, són els principals cursos fluvials, presentant una vegetació de ribera amb un excel·lent grau de conservació.

La superfície de l’àrea protegida és d’11.601 ha i el Parc Natural va ser declarat el 19 de novembre de 2004. En virtut de la seva doble classificació com Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA) i Lloc d’Importància Comunitària (LIC), el Parc Natural de Cornalvo també és un espai inclòs a la Xarxa Natura 2000.

espacio-natural-cornalvo-sierra-bermeja-1
Sureda de Cornalvo. Foto: Parc Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja

 

HÀBITATS

En el Parc Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja podem trobar els següents tipus d’hàbitats:

 • Alzinar amb matoll i alzines sureres aïllades
 • Sureda amb matolls i alzines aïllades
 • Variant de sureda subhumida amb falgueres i comunitats vegetals espinoses
 • Matolls (estepes amb bruc)
 • Deveses
 • Formacions ripàries
 • Cultius i plantacions arbòries

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

L’hàbitat més representatiu ho constitueixen les deveses d’alzines i d’alzines sureres, que s’estenen principalment pels terrenys plans, donant lloc a variades i diverses formacions. A les vessants de les serres encara existeixen zones on es conserva la vegetació de bosc i matoll mediterrani, sent un hàbitat que en l’actualitat pràcticament ha desaparegut en gran part de les serres que circumden les Vegas del Guadiana.

El bosc de sureres es conserva intacte en bona part, presentant la particularitat de ser un dels escassos llocs on ocupa espais de plana. L’estrat arbustiu està caracteritzat per la presència del bruc vermell, endemisme extremeny, l’argelaga i la botja blanca, entre altres espècies. La vegetació de ribera s’ajusta a les ribes dels rius, rierols i tolles. Aquí podem trobar alberedes formades per pollancres, freixes, diversos tipus de salzes i oms. També trobem zones formades per baladres i l’arbust anomenat Flueggea tinctoria; per al cas del baladre, aquests espais suposen el seu límit septentrional d’ocupació natural, la qual cosa atorga importància i notorietat a aquest enclavament.

L’alt grau de conservació d’aquests ecosistemes i l’escassa incidència de les transformacions humanes sobre el medi han propiciat la permanència en aquest lloc de nombroses espècies de fauna, estant inventariades més de 250 espècies de vertebrats. Cal destacar la presència de tres espècies de gran valor per estar catalogades en perill d’extinció, com és el cas del Anaecypris hispanica, un peix endèmic de la conca del Guadiana, la cigonya negra o la presència ocasional de l’àguila imperial.

 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Atropa baet  
 Galium viridiflorum  
 Taxus bacata  Teix
 Erica australis  
 Hamilium halimifolium  
 Fraxinus excelsior  Freixe
 Securinega tinctoria  

 

espacio-natural-cornalvo-sierra-bermeja-2
Atropa baetica. Foto: Parc Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja

 

 FAUNA  
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Cerambyx cerdo  Banyarriquer
 Anaecypris hispanica  
 Barbus comiza  Barb comú
 Chondrostoma polylepis  
 Chondrostoma lemmingii  
 Rutilus alburnoides  
 Cobitis taenia  
 Triturus marmoratus  Tritó verd
 Triturus boscai  Tritó ibèric
 Alytes cisternasii  Tòtil ibèric
 Podarcis hispanica  Sargantana ibèrica
 Tarentola mauritanica  Dragó comú
 Lacerta schreiberi  Sargantana Schreiber
 Mauremys leprosa  Tortuga de rierol
 Emys orbicularis  Tortuga d’estany
 Hieraaetus pennatus  Àguila calçada
 Elanius caeruleus  
 Bubo bubo  Mussol reial
 Aquila chrysaetos  Àguila real
 Aquila adalberti  Àguila Imperial Ibèrica
 Ciconia nigra  Cigonya negra
 Aegypius monachus  Voltor negre
 Grus grus  Grúid
 Lutra lutra  Llúdria

PATRIMONI

Un dels elements més representatius del Parc és la presa romana de Cornalvo, que malgrat la seva antiguitat, segueix essent utilitzada en l’actualitat per al proveïment d’aigua a diversos municipis. La forma de banya de l’embassament vist des de dalt i les blanques aigües del riu Albarregas, que neixen sota la presa, van suggerir als romans denominar a aquest lloc com Cornus Albus, derivant aquestes arrels llatines fins al seu nom actual, Cornalvo.

Originalment, l’embassament va ser construït per proveir d’aigua a la ciutat romana d’Emèrita Augusta (actual Mèrida) i disposava d’una galeria principal de 25 quilòmetres de longitud per transportar l’aigua. El 1912, la presa romana de Cornalvo va ser declarada Monument Nacional per la seva importància i excel·lent estat de conservació.

A més de la presa existeixen altres restes romanes a la zona, com conduccions subterrànies d’aigua, fonts, viles, calçades, ponts, llocs de vigilància, etc.

espacio-natural-cornalvo-sierra-bermeja-3
Presa romana de Cornalvo. Foto: Parc Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja

Aljucén, un dels municipis dins del Parc Natural, és part de la Via de la Plata romana, que després va ser el camí sud de peregrinació a Santiago de Compostel·la. Una de les cases rurals que s’hi ubiquen, és la recreació d’una casa romana amb les seves termes. 

A Guareña destaca l’església de Santa María, declarada el 1988 Bé d’Interès Històric i Cultural amb categoria de monument per la Junta d’Extremadura.

Mèrida és una visita imprescindible donat que posseeix un important patrimoni arqueològic, principalment de l’època romana. Trobem el pont romà, l’aqüeducte, el fòrum romà, el teatre, el temple de Diana, l’arc Trajà, la Casa del Mitreo i un llarg etcètera. També destaquen altres edificis i monuments de l’època moderna i contemporània, així com els museus i centres d’interpretació.

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Dins l’àrea protegida trobem els municipis de AljucénGuareñaMéridaMirandilla i San Pedro de Mérida, tots ells a la província de Badajoz.

 

RUTES I CAMINS

Existeixen diferents rutes diferenciades entre elles per colors. La Junta d’Extremadura ha editat un fulletó on poder trobar informació de les sendes i informació pràctica del Parc.

Més informació

 

espacio-natural-cornalvo-sierra-bermeja-4
Àguila calçada. Foto: Parc Natural de Cornalvo

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Àrea infantil
 • Centre de visitants
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Observatori de fauna
 • Plafons informatius

Centre d’Interpretació del Parc Natural de Cornalvo y Sierra Bermeja
Crta. Trujillanos – Embassament de Cornalvo, s/n
T. 924 327 400 / 630 125 172
ci.cornalvo@juntaextremadura.net
http://xtr.gobex.es/cornalvo/centro.html
Persona de contacte: Mercedes Sánchez

Direcció General de Medi Natural
Paseo de Roma s/n, módulo A – planta baja
06800 Mèrida
T. 924 006 135 / 924 006 126

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen a l’espai protegit són:

 • Activitat cinegètica: caça major
 • Agricultura: cultius herbacis en devesa
 • Apicultura: comercialització de mel
 • Aprofitament forestal: suro
 • Ramaderia: ovina, porcina, bovina i caprina
 • Altres aprofitaments forestals: recol·lecció de productes

 

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de http://extremambiente.gobex.es/files/educacion_ambiental/conoce/Fundacion_Ciudadania_Cornalvo.pdf, www.aljucen.es, www.guarena.es, www.merida.es, www.mirandilla.es, www.aytosanpedrodemerida.es i Viquipèdia.