Parc Natural de Doñana

Situat al sud est de la Península, el Parc Natural de Doñana té una superfície de 53.835 ha, repartides entre les províncies de Huelva, Sevilla i Cadis. S’estén en quatre sectors discontinus al voltant del Parc Nacional de Doñana, incloent-hi principalment zones de maresma en diferent grau de transformació, així com una important representació de formacions forestals i llacunes. Tot i que en el moment de la seva declaració va ser concebut com una zona d’amortiment al voltant del Parc Nacional, la seva importància ecològica és molt notable i justifica per si mateixa la seva protecció.

El Parc Natural forma part d’una entitat funcional superior, que és el gran ecosistema litoral de Doñana, un dels complexos fluviolitorals més importants de la Unió Europea, vinculat, directa o indirectament, amb la presencia del riu i el mar. La varietat i els contrastos són característiques clau del paisatge d’aquest espai protegit: dunes, matolls, maresmes, pinedes… es succeeixen en pocs quilòmetres.

espacio-natural-donana-1
Les maresmes. Foto: Parc Natural de Doñana

 

El Parc va ser declarat el 28 de juliol de 1989 i altres figures de protecció que recauen en ell són Reserva de la Biosfera Doñana, Zona Especial de Conservació, Lloc d’Importància Comunitària, Zona d’Especial Protecció per les Aus i Zona d’Especial Protecció d’Importància pel Mediterrani. Cal destacar també que el Parc està adherit a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

 

HÀBITATS

En el Parc Natural de Doñana podem trobar els següents tipus d’hàbitats:

 • Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o arenoses
 • Pasturatges de Spartina
 • Matolls halòfils mediterranis i termo atlàntics
 • Estepes salines mediterrànies
 • Dunes fixes descalcificades atlàntiques
 • Dunes amb Malcomietalia
 • Dunes litorals amb Juniperus spp.
 • Dunes amb vegetació esclerofil·la de Cisto-Lavanduletalia
 • Estanys temporals mediterranis
 • Bruguerars humits atlàntics de zones temperades de Erica ciliaris i Erica tetralix
 • Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachypodietea
 • Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinion-Holoschoenion
 • Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
 • Boscos galeria de Salix alba i Populus alba
 • Galeries i matolls riberencs termo mediterranis
 • Suredes de Quercus suber

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

Les pinedes ocupen importants extensions al Parc, i en part són conseqüència de la política repobladora duta a terme els segles XVIII i XIX, que va seguir a mitjans del segle XX amb l’objectiu de fixar les dunes mòbils. Actualment continuen en expansió a causa de les repoblacions per substituir els eucaliptus. L’espècie principal és el pi pinyoner.

Les formacions de deveses, constituïdes gairebé exclusivament per surera com a espècie dominant, i algunes alzines, es caracteritzen pel seu escàs nombre i reduïda extensió superficial, i es localitzen en el sector nord.

El savinar, al costat dels ginebrers, ocupa extensions molt reduïdes, però de gran interès per ser comunitats relictes que en el passat van ocupar extensions majors.

Els matolls, dels quals es distingeixen cinc tipologies diferents, cobreixen al voltant del 15% de l’extensió de l’espai protegit.

Cal destacar també les formacions ripàries, amb salzes, freixes i àlbers, que es localitzen en els marges dels cursos fluvials, i comunitats vegetals lligades als sistemes de llacunes i maresmes, de gran singularitat.

Des del punt de vista florístic, el Parc Natural és una àrea de gran interès per a la conservació i manteniment de determinades espècies vegetals, les poblacions de les quals són molt escasses, o la seva àrea de distribució molt restringida.

La majoria de les espècies singulars estan lligades a medis rics en sorres, que en la seva majoria es distribueixen pel sector oest. També són importants les lligades als medis de torbera a les llacunes de Ribetehilos o les dues espècies de falgueres que es poden trobar: falguera reial i llengua de serp.

En aquest espai estan documentades nombroses espècies d’aus destacant el flamenc rosa, la malvasia comú, l’àguila imperial ibèrica, la garsa imperial, etc. En el parc hi ha 11 espècies d’amfibis i entre els rèptils s’han registrat un total de 22 espècies. Pel que fa als mamífers, hi ha 37 espècies i moltes amenaçades, tant en l’àmbit local com pel que fa a espècie. En aquest sentit, destaca el linx ibèric.

 

espacio-natural-donana-2
Plans de Velàzquez. Foto: Parc Natural de Doñana

 

 FLORA 
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Linaria tursica  
 Micropyropsis tuberosa  
 Thymus tomentosus  
 Vulpia fontquerana  
 Juniperus oxycedrus subsp. Macrocarpa  Ginebre marítim
 Armeria velutina  Clavellina
 Gaudinia hispanica  
 Thorella verticillato-inundata  
 Loeflingia baetica  
 Corema álbum  
 Frangula alnus subsp. Baetica  
 Ophioglossum vulgatum  Llengua de serp
 Osmunda regalis  Falguera reial

  

 FAUNA 
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Petromyzon marinus  Llamprea marina
 Acipenser sturio  Esturió
 Aphanius Iberus  Fartet
 Rutilus lemmingii  
 Alosa fallax nilotica  Alosa
 Chondrostoma polylepis  Boga de riu
 Alosa alosa  Saboga
 Gasterosteus aculeatus  Espinós
 Discoglossus galganoi  Granota pintada meridional
 Triturus boscai  Tritó ibèric
 Chamaeleo chamaeleon  Camaleó
 Testudo graeca  Tortuga mora
 Mauremys leprosa  Tortuga de rierol
 Emys orbicularis  Tortuga d’estany
 Oxyura leucocephala  Malvasia comú
 Otis tarda  Pioc salvatge
 Ardeola ralloides  Martinet ros
 Porphyrio porphyrio  Polla blava
 Phoenicopterus ruber  Flamenc rosa
 Ardea purpurea  Agró roig
 Grus grus  Grua comuna
 Anas plathyrhynchus  Ànec collverd
 Vanellus vanellus  Fredeluga
 Anser anser  Oca comú
 Alauda arvensis  Alosa
 Turdus philomelos  Tord comú
 Ciconia ciconia  Cigonya negra
 Neophron pernocterus  Aufrany
 Aquila adalberti  Àguila imperial ibèrica
 Hieraaetus pennatus  Àguila calçada
 Pandion haliaetus  Àguila pescadora
 Gyps fulvus  Voltor comú
 Plegadis falcinellus  Capó reial
 Circus pygargus  Esparver cendrós
 Botaurus stellaris  Bitó
 Turnix sylvatica  Guatlla andalusa
 Marmaronetta angustirrostris  Rosseta
 Fulica cristata  Fotja banyuda
 Aythya myroca  Porró marró
 Rhinolophus ferrum-equinum  Ratpenat gran de ferradura
 Myotis blythii  Ratapenada de mig
 Lutra lutra  Llúdria
 Lynx pardinus  Linx ibèric

PATRIMONI

espacio-natural-donana-3
Poblat La Plancha. Foto: Parc Natural de Doñana

 

Junt amb els seus valors ecològics, els valors culturals i històrics de l’entorn de Doñana conformen una realitat única i indissociable. Existeixen nombroses localitzacions arqueològiques, així com un nombre notable de monuments.

Trobem, per exemple, la Torre del Oro, la Torre del Río del Oro i del Asperillo, declarades Bé d’Interès Cultural el 1985, construïdes entre els segles XVI i XVII per alertar de les incursions de pirates berbers.

Almonte destaca pel santuari i el llogaret de El Rocío, ermita dedicada a la verge del Rocío; l’església de la Asunción, construïda entre els segles XV i XVI, o l’ermita del Santo Cristo, del segle XV, entre altres molts monuments amb els que compta el municipi.

De gran interés son la iglesia parroquial de Santiago el Mayor de Hinojos así como las parroquias del, les quals contenen elements de gran valor artístic. A Lucena, el monestir de Nuestra Señora de la Luz, dels segles XV i XVI, està declarat Bé d’Interès Cultural. El de Santa Clara, a Moguer, és monument historic-artístic Nacional. En aquest mateix municipi també podem visitar el convent de San Francisco, d’estil renaixentista i barroc.

Palos de la Frontera és famós per la seva relació amb el descobriment del Nou Món i trobem gran quantitat de monuments relacionats amb l’esdeveniment, entre els quals destaquen la Casa de los Hermanos Pinzón, l’estàtua de Martín Alonso Pinzón, l’Església de San Jorge, la Casa de la Misericordia o la Fontanilla.

Al marge de la monumentalitat d’aquests municipis, així com de la resta de l’àrea protegida del Parc Natural de Doñana, perviuen en aquest espai abundants edificacions rurals i construccions singulars d’interès etnològic: bodegues, almàsseres, hisendes i cups. En aquest sentit, han de destacar-se els poblats forestals, mostra de la forma de vida tradicional i les formes constructives d’aquests territoris.

Pel que fa al patrimoni arqueològic, l’inventari de la Conselleria de Cultura inclou 68 jaciments a Doñana i el seu entorn. D’especial interès són els localitzats a la franja litoral que va des del penya-segat de la Torre del Loro fins a la Torre de la Higuera (IV mil·lenni a.C.).

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Dins l’àrea protegida i la província de Cadis, trobem el municipi de Sanlúcar de Barrameda. A la província de Huelva hi trobem AlmonteHinojosLucena del PuertoMoguer Palos de la Frontera; i finalment, a la província de Sevilla, hi trobem els municipis de AznalcázarIsla MayorLa Puebla del RíoPilas i Villamanrique de la Condesa.

 

RUTES, CAMINS I ALTRES

El Parc Natural de Doñana pot visitar-se de diferents maneres: en cotxe 4×4, a peu, a cavall, en dromedari, etc., tot un munt de possibilitats per descobrir les dunes, els boscos o les llacunes, i poder gaudir del meravellós paisatge que ofereix el Parc així com conèixer la flora i la fauna que alberga.

Més informació: Visit Huelva, Discovering Doñana i Junta d’Andalusia.

Als voltants del Parc Natural de Doñana trobem empreses que ofereixen activitats diferents a les esmentades, com la pesca, la vela, el golf, la hípica, etc. 

Pels amants de la gastronomia, anar de tapes per Sanlúcar de Barrameda és ideal per descobrir els famosos llagostins, així com els vins del Marco de Jerez i la Manzanilla.

També poden conèixer el patrimoni etnològic dels pobles que formen part del Parc Natural a través dels seus museus, com per exemple el Museo de la Villa de Usos y Costumbres de Almonte i la seva Pinacoteca, el Museu Històric Religiós de El Rocío, les Gañanías i casetes dels anglesos a Isla Mayor o el Centre d’Interpretació Etnogràfic Camino del Rocío, a Villamanrique de la Condesa, dedicat a la relació del municipi i la seva primera i més antiga Hermandad amb el romiatge del Rocío i el Paso de Hermandades per la localitat.

Més informació: San Lúcar de Barrameda, Villa Manrique de la Condesa i Isla Mayor.

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Àrea infantil
 • Centre d’educació ambiental
 • Centre de visitants
 • Itineraris adaptats
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Observatori de fauna
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

 

Oficina del Parc Natural Natural de Doñana
El Acebuche
21760 Matalascañas, Huelva
T. 959 439 627
en.donana.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es

 

També poden dirigir-se a diferents Centres de Visitants: Fábrica del Hielo a Sanlúcar de Barrameda; José Antonio Valverde a Aznalcázar; La Rocina, Palacio del Acebrón o Pico del Loro a Almonte; i Los Centenales a Hinojos.

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen en el Parc Natural són:

 • Activitats cinegètiques: caça major i anàtids
 • Agricultura: cultius diversos
 • Aprofitament forestal: fusta de pi i suro
 • Ramaderia: bovina, ovina, caprina i cavallar
 • Altres activitats: recol·lecció de productes del mar a la zona costera
 • Altres aprofitaments forestals: recol·lecció de productes
 • Turisme: allotjament i restauració

 

PUBLICACIONS

El Parc Natural de Doñana disposa de Quaderns de Senderes, dades bàsiques de l’espai natural, horaris dels punts d’informació, mapes d’accés, planells de les rodalies, etc.

espacio-natural-donana-4
Centre de Visitants de la Fábrica de Hielo. Foto: Parc Natural de Doñana

 

 

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.villamanriquedelacondesa.es/opencms/opencms/villamanrique, www.sanlucardebarrameda.es, www.almonte.es, www.hinojos.es, www.lucenadelpuerto.es, www.aytomoguer.es, www.palosfrontera.com, www.ayuntamientodeaznalcazar.org/portal/, www.islamayor.es/opencms/opencms/islamayor, www.lapuebladelrio.es/opencms/opencms/puebla, www.pilas.es/opencms/opencms/pilas, www.donana-rutas-caballo.com/nuestra-ruta/, www.arteandaluz.es, www.donanaacaballo.es, www.toruno.es, www.visithuelva.com, www.juntadeandalucia.es, www.donana-nature.com/fotograficayornitologica.php, www.discoveringdonana.com/Espanol/Send%20P%20Nat.htm, www.huelvatourtransfers.com/rutas-tur%C3%ADsticas/do%C3%B1ana-y-roc%C3%ADo/, www.marcaparquenatural.com/empresas/cooperativa-marismas-del-rocio/, www.visitasdonana.com/el-buque, http://airesafricanos.com i Viquipèdia.