Parc Regional El Valle y Carrascoy

El Parc Regional El Valle y Carrascoy es troba al sud de la ciutat de Múrcia. Aquest espai natural no presenta grans alçades, però el seu aspecte general és abrupte a causa de les seves pronunciades pendents. Amb una superfície de 17.410 hectàrees, el Parc està constituït per una sèrie de serres prelitorals, situades en la porció centre oriental de la Regió de Múrcia. Delimita geogràficament amb el Valle del Segura i la Conca del Mar Menor, i es podria entendre com una frontera natural i històrica entre la Huerta de Múrcia i el Campo de Cartagena. A més, la rambla del Puerto de la Cadena, zona de pas de les primeres civilitzacions fins a l’actualitat, divideix el Parc Regional en dos sectors: El Valle i el Carrascoy.

Aquestes serres aconsegueixen les seves cotes màximes amb els pics de Carrascoy (1.065 metres) i El Relojero (609 metres), essent també característic per la seva situació estratègica el Cabezo del Puerto.

L’espai natural forma part de la Xarxa Natura 2000, ja que està considerat Lloc d’Interès Comunitari i comparteix part de territori ZEPA (Zona d’Especial Protecció per les Aus) per la presència del mussol reial, abric de protecció per altres aus rapinyaires com l’àguila cuabarrada o l’àguila daurada.

 

espacio-natural-valle-carrascoy-1
El Relojero. Foto: Parc Regional El Valle y Carrascoy

HÀBITATS

En el Parc Regional El Valle y Carrascoy podem trobar els següents tipus d’hàbitats:

 • Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)
 • Estanys temporals mediterranis
 • Prats calcaris càrstics o basòfils de Alysso-Sedion albi
 • Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachypodietea
 • Brolladors petrificants amb formació tuf (Cratoneurion)
 • Pasturatges salins mediterranis (Juncetalia maritimi)
 • Matolls halo nitròfils (Pegano-Salsoletea)
 • Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació béntica Chara spp
 • Rius mediterranis de cabdal  permanent amb Glaucium flavum
 • Rius mediterranis de cabdal permanent del Paspalo-Agrostidion amb cortines vegetals riberenques de Salix i Populus alba
 • Matolls arborescents de Juniperus spp
 • Matolls termo mediterranis i predesèrtics
 • Prats humits mediterranis d’herbes altes de Molinio-Holoschoenion
 • Pendents rocoses calcícoles amb vegetació casmofítica
 • Pendents rocoses silicícoles amb vegetació casmofítica
 • Penyals silicis amb vegetació pionera de Sedo-Scleranthion o de Sedo albi-Veronicion dillenii
 • Galeries i matolls riberencs termo mediterranis
 • Alzinars Quercus ilex i Quercus rotundifolia

 

VEGETACIÓ, FLORA I FAUNA SINGULAR

 FLORA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Pistacia lentiscus  Llentiscle
 Chamaerops humilis  Margalló
 Juniperus oxicedrus  Ginebre comú
 Rhamnus lycioides  Arç negre
 Quercus coccifera  Garric
 Olea europea  Ullastre
 Shoenus nigricans  Joncs
 Anacamptis pyramidalis  
 Barlia robertiana  Orquídia geganta
 Ophrys fusca ssp. fusca  
 Ophrys speculum  
 Ophrys tenthredinifera  
 Orchis olbiensis  

 

 FAUNA
 ESPÈCIE  NOM COMÚ
 Hieraetus fasciatus  Àguila cuabarrada
 Aquila chrysaetos  Àguila reial
 Circaetus gallicus  Àguila marcenca
 Buteo buteo  Aligot comú
 Falco peregrinus  Falcó pelegrí
 Hieraaetus pennatus  Àguila calçada
 Bubo bubo  Mussol reial
 Vulpes vulpes  Guineu
 Sus scrofa  Senglar
 Sciurus vulgaris  Esquirol
 Felis sylvestris  Gat salvatge
 Meles meles  Teixó
 Mustella nivalis  Mostela
 Eliomys quercinus  Liró
 Eptesus serotinus  Ratpenat hortolà
 Genetta genetta  Geneta
 Martes foina  Fagina
 Miniopterus schreibersii  Ratapinyada troglodita
 Myotis blythi  Ratapinyada mitjana
 Myotis capaccinii  Ratpenat de peus grans
 Myotis myotis  Ratpenat gran
 Myotis nattereri  Ratpenat de Natterer
 Rhinolophus euryale  Ratpenat mediterrani de ferradura
 Rhinolophus ferrumequinum  Ratpenat de ferradura gran
 Rhinolophus hipposideros  Ratpenat de ferradura petit
 Tadarida teniotis  Ratpenat cuallarg
 Bufo calamita  Gripau corredor
 Pelodytes punctatus  Gripauet comú
 Pleurodeles waltl  Salamandra
 Acanthodactylus erythrurus  Sargantana cua-roja
 Coluber hippocrepis  Serp de ferradura
 Coronella girondica  Serp llisa meridional
 Elaphe scalaris  Serp blanca
 Malpolon mospessulanus  Serp verda
 Natrix maura  Serp d’aigua
 Podarcis hispanica  
 Psammodromus algirus  
 Mauremys leprosa  Tortuga de rierol

La vegetació del Parc està dominada per una pineda densa de pi Carrasco que s’enriqueix a les zones situades a partir dels 450-500 metres d’altitud amb grans clapes de chaparral i coscollar que entapissen la pineda, més patent a les ombres i parts més altes de la Serra de Carrascoy. A la resta del Parc, la pineda apareix associada a un sotabosc de matoll típicament mediterrani, compost per arbustos com el llentiscle, el margalló, el ginebre, el garric, l’ullastre o l’arç negre.

Les zones solejades presenten espècies típiques de matoll lligades a condicions climàtiques d’aridesa: espart, farigola, romaní, botja gran i l’albada, destaquen entre les més freqüents.

A la finca del Majal Blanco es pot trobar una petita formació de grans alzines sureres centenàries i a la Rambla del Valle apareixen espècies associades a cursos d’aigua com el baladre, la murta, el canyot i l’om.

Els tamarius i el baladre poblen els cabals de barrancs i rambles, junt amb els joncs i balques que colonitzen les basses.

Des del punt de vist botànic, destaca la gran biodiversitat d’aquest Parc Regional, ja que en ell es citen al voltant de 600 espècies de plantes superiors diferents, algunes de gran singularitat i bellesa com l’orelleta de roca o l’orquídia gegant.

Per poder valorar millor la importància de la flora del Parc es pot destacar una dada molt interessant: dins els límits del Parc s’han catalogat 16 espècies de flora protegida, algunes d’elles d’un gran interès biogeogràfic, com la Lafuentea, abans anomenada, o les alzines sureres del Majal Blanco.

No hem d’oblidar que a les zones dels penyals s’ubiquen algunes espècies de falgueres i líquens, i altres espècies botàniques bastants rares i peculiars com la mateixa orelleta de roca.

Pel que fa a la fauna de l’indret, tot i que no és tan variada com la flora, sí que ens ofereix molt bones poblacions d’algunes de les rapinyaires més emblemàtiques de la Península Ibérica. Així, s’ha de destacar, per la quantitat d’individus censats en el Parc, la població de ratoners comuns.

També hem de destacar l’àguila cuabarrada, en perill d’extinció a la regió i en bona part de la franja mediterrània peninsular, el falcó pelegrí, l’àguila daurada o el mussol reial, espècie per la qual, una bona part del Parc es troba sota la figura de protecció ZEPA.

Entre els mamífers, cal ressaltar la presència d’alguns depredadors com el gat salvatge, la presència d’alguns exemplars de fagina, el teixó i la mostela, i 7 espècies de ratpenats, totes elles protegides.

Entre els rèptils que poblen els diferents terrenys del Parc Regional es troba una variada representació, destacant la presència del fardatxo, la sargantana cuallarga, la sargantana ibèrica o la serp verda. Del grup dels amfibis, els més freqüents són el gripau comú i el gripau corredor.

 

espacio-natural-valle-carrascoy-2
Picot reial. Foto: Parc Regional El Valle y Carrascoy

 

PATRIMONI

espacio-natural-valle-carrascoy-3
Muralles de King Kong. Foto: Parc Regional El Valle y Carrascoy

La situació estratègica d’aquestes serres en el control de les Valls del Segura i Guadalentín, la seva comunicació amb el litoral, així com els recursos naturals que alberguen i la tradició religiosa que han protagonitzat, han propiciat una intensa intervenció humana.

Així ho testifiquen enclavaments com el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, d’estil barroc, el Santuario Íbero de la Luz, Los Garres o La Asomada, o el poblat argàric de Puntarrón Chico, entre d’altres.

El paisatge forestal que avui predomina també ha sofert canvis importants. A finals del segle XIX, i a causa de l’intens aprofitament forestal precedent, es van iniciar importants repoblacions a les muntanyes públiques localitzades en El Valle i Sierra del Puerto, mentre que els boscos de la Sierra de Carrascoy es van desenvolupar de manera natural.

Un altre ús tradicional ha estat el ramader. Testimoni d’això són les vies pecuàries per les que discorren els ramats. Les activitats extractives també han tingut rellevància socioeconòmica per la població; l’obtenció d’àrids, argila o guix han deixat les seves empremtes a les pedreres o els forns de guix.

 

Els municipis que formen part del Parc Regional El Valle y Carrascoy alberguen monuments de gran interès com el Castell de Alhama de Múrcia, d’origen islàmic i dels segles XI i XII. Va ser declarat Bé d’Interès Cultural el 1985. Entre altres monuments, com esglésies i centres culturals, destaca també el Museo Arqueológico de los Baños, un museu que protegeix les restes arqueològiques de les termes romanes, que daten del segle I d.C.

A Fuente Álamo trobem el Aljibón de Corverica, del segle XIX i considerat el més gran de Múrcia. Actualment és el Museu de l’Aigua i en el seu interior es troba una àmplia col·lecció d’utensilis per l’emmagatzematge i el transport de la mateixa. També destaquen les esglésies i ermites del poble.

Múrcia alberga un munt de monuments, com la Catedral de Santa Clara, amb una impressionant façana barroca, el Monestir de Santa Clara, el Casino, declarat Bé d’Interès Cultural, el Monestir de los Jerónimos o el Palau Episcopal del segle XVIII, entre altres.

 

MUNICIPIS A L’ÀREA PROTEGIDA

Dins l’àrea protegida, tots a la província de Múrcia, trobem els següents municipis: Alhama de MurciaFuente Álamo i Murcia.

 

RUTES, CAMINS I ALTRES

Existeixen diverses rutes de recorregut curt al Parc Regional El Valle y Carrascoy:

 • Ruta PR1-Veteranos-92
  Aquest recorregut permet contemplar l’horta de Múrcia, el Mar Menor i les seves illes, i La Manga. Un veritable mirador.
   
 • Ruta PR2-Umbrías de Santo Ángel
  Aquest recorregut és ideal per conèixer el Parc. Travessarem un bosc de pi Carrasco, contemplarem el Barranco del Sordo i el Ermitorio de la Luz. També veurem Las Navetas, la Cresta del Gallo, la Umbría de Los Sánchez, la serra de Carrascoy, el Castillo de la Luz, el Santuario de la Luz, coves i jaciments arqueològics.
   
 • Ruta PR3-Sierras de Los Villares
  En aquesta sendera es pot contemplar el Paisatge Lunar, la Cresta del Gallo, les Canteras del Feo i caminarem al costat del margalló, els eucaliptus i els xiprers.
   
 • Ruta PR4-Columbares-Altaona
  Aquesta ens porta al punt més alt de la Sierra de Altaona, des d’on contemplarem les vistes del Mar Menor, La Manga i Campo de Cartagena.

Més informació: Murcia i Wikirutas.

En els municipis que formen part del Parc existeixen diferents empreses que ofereixen un munt d’activitats de turisme actiu com el parapent, vols  en avioneta, rutes a cavall, escalada, piragüisme, tallers ambientals, etc.

Més informació: Alhameda de Murcia i Murcia Turística.

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS

 • Activitats d’educació ambiental
 • Aparcament
 • Àrea de pícnic
 • Centre d’educació ambiental
 • Centre de visitants
 • Itineraris senyalitzats
 • Material divulgatiu
 • Observatori de fauna
 • Plafons informatius
 • Visites guiades

Per a més informació poden dirigir-se a la web o als següents equipaments:

Centre de Visitants El Valle
T. 968 847 510
infovalle@carm.es

Centre de Visitants La Luz
T. 968 379 772

Punt d’Informació del Majal Blanco
T. 968 212 518

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les activitats econòmiques principals que es desenvolupen a l’espai protegit són:

 • Activitat cinegètica: vedats privats
 • Activitat esportiva: senderisme, escalada i cicloturisme
 • Activitat minera: extracció de calcàries per construcció i obra pública, i calcàries fissibles per ornamentació
 • Ramaderia: ovina i caprina

 

PUBLICACIONS

 • Publicacions puntuals destacades
  • Fulletons
   - Mapa-Guía del Parque Regional El Valle y Carrascoy
   - Naturaleza y Cultura entre la huerta y el mar
    
  • Memòries de gestió
   - Memorias 2010 y 2011 del Parque Regional El Valle y Carrascoy
    
  • Memòries d’informació
   - Memorias anuales (2007-2012) Programa Información Parque Regional El Valle y Carrascoy

espacio-natural-valle-carrascoy-4
Mussol. Foto: Parc Regional El Valle y Carrascoy

 

Fonts: Informació facilitada per ACER. Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca; i extreta de www.murcia.es, www.alhamademurcia.es, www.ayto-fuentealamo.es, www.wikirutas.es/rutas/Murcia/El_Valle_y_Carrascoy/, http://turismo.alhamademurcia.es/ocio.asp, www.murciaturistica.es/es/empresas_turismo_activo?buscar=si&orden=localidad&activo=si&tipos=52@&localidades=30030@, www.murcianatural.carm.es i Viquipèdia.